BİLEŞİKLER

 

BÖLÜM:1
1.BİLEŞİKLER NASIL OLUŞUR
A.Elementlerin Elektron Alma-Verme-Ortaklaşa Kullanma Eğilimleri:
Tabloda çok kullanılan bazı elementlerin, katman elektron dağılımları gösterilmiştir.
Beraberce tabloya bakarak aşağıdaki soruların cevaplarını bulmaya çalışalım.
Hangi elementler elektron alma, yada verme, ya da elektronlarını ortaklaşa kullanma  eğilimindedir.
-          Hidrojenin son yörüngesinde 1 elektronu var, bu sebeple hidrojen 1 elektron alarak ya da elektronlarını oraklaşa kullanarak dubletini tamamlamak ister.
-          Helyumun son yörüngesinde 2 elektronu var, helyum dubletini tamamlamıştır. Bu sebeple Helyum elektron almak ya da vermek istemez.
-          Sodyumun son yörüngesinde 1 elektronu var, bu sebeple 7 elektron almak yerine, 1 elektron vermek ister .

-         

KISACA ÖZETLERSEK:
1.       Son katmanında 1,2,3 elektronu olan atomlar genellikle elektron verme eğilimindedirler. (Hidrojen ve Bor hariç)
2.       Son yörüngesinde 4, 5, 6, 7 elektronu olan atomlar ise genellikle elektron alma ya da ortaklaşa kullanma eğilimindedirler.
 
Florun  son yörüngesinde 7 elektronu var, bu sebeple Flor 1 elektron alarak oktedini tamamlamak ister.

Periyodik tabloda Atomların Yerlerinin Bulunması:
                Periyodik tabloda atomların yerini bulmak için; atomun katman elektron dağılımı yapılır. 
- Son yörüngedeki toplam elektron sayısına,  değerlik elektron sayısı denir.
- Değerlik elektron sayısı A grubu elementlerinde, grup numarasını verir.
- Değerlik elektron sayısına bakarak iyon yükü tespit edilir.
-Katman sayısı da periyot numarasını verir.
Periyodik Tabloda Grup ve Periyot Bulma ve Bazı Önemli Grupların Genel Özellikleri:
 
                1A GRUBU:ALKALİ METALLER
ü Bu elementler sırayla; H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
ü Bu elementleri atom numaraları sırayla; 1,3,11,19,37,55,87 dir.
ü Hidrojen hariç hepsi metaldir.
ü Oda şartlarında hidrojen hariç hepsi katı halde bulunurlar.( Hidrojen gaz)
ü Atomları arasında metalik bağ bulunur. Metalik bağ kuvvetleri zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları diğer metallere göre daha düşüktür.
ü Son katmanlarında 1 er elektron bulundurduklarından, kimyasal tepkimelerde 1  elektron vererek +1 yükle yüklenirler. Yükselgenirler. İndirgendirler.
ü Aktif metallerdir. Havanın oksijeniyle bile tepkimeye girerler.
ü Tabiatta bileşikleri genellikle oksitleri halinde bulunurlar.
ü Alkali  metaller olarak bilinirler.
ü Saf halde, organik bileşiklerde saklanabilirler.
 
2A GRUBU:TOPRAK ALKALİ METALLER
ü Bu elementler sırayla; Be, Mg, Ca, Sr, Ba,Ra
ü Bu elementleri atom numaraları sırayla; 2,4,12,20,38,56,88 dir.
ü Hepsi metaldir.
ü Oda şartlarında  hepsi katı halde bulunurlar.
ü Atomları arasında metalik bağ bulunur. Metalik bağ kuvvetleri zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları toprak alkalimetallere göre yüksek, diğer metallere göre daha düşüktür.
ü Son katmanlarında 2 er elektron bulundurduklarından, kimyasal tepkimelerde 2 elektron vererek +2 yükle yüklenirler. Yükselgenirler. İndirgendirler.
ü Aktif metallerdir.
ü Tabiatta bileşikleri genellikle oksitleri halinde bulunurlar.
ü  Toprak alkali metalleri olarak bilinirler.
ü Saf halde, organik bileşiklerde saklanabilirler.
7A GRUBU:HALOJENLER 
ü Bu elementler sırayla; F, Cl, Br, I, At
ü Bu elementleri atom numaraları sırayla; 9,17,35,53,85 tir.
ü Hepsi A metaldir. (At radyoaktiftir.)
ü Oda şartlarında F2,Cl2 gaz, Br sıvı, I katı halde bulunur. 
ü Atomları arasında kovalent bağ bulunur.
ü Molekülleri arasında ise van-der wals bağı bulunur. Van-der wals bağı kuvvetleri zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları düşüktür, molekül kütlesi arttığında wan-der wals kuvveti artacağından erime kaynama noktaları yükselir.
ü Son katmanlarında 7 şer elektron bulundurduklarından, metallerle  tepkimelerde 1 elektron alarak -1 yükle yüklenirler. İndirgenirler. Yükseltgendirler.
ü Aktif a metallerdir.
ü Gaz durumunda 2 şer atomlu tanecikler halinde bulunurlar.
ü  Halojenler diye bilinirler.
8A GRUBU:SOYGAZLAR
ü Bu elementler sırayla; He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
ü Bu elementleri atom numaraları sırayla; 2,10,18,36,54,86 dir.
ü Hepsi oda şartlarında gaz halinde bulunurlar.
ü Hepsi kararlı maddelerdir. He, dubletini; diğerleri oktedini tamamlamışlardır.
ü Bileşik yapma istekleri yoktur.
ü Molekülleri arasında ise van-der wals bağı bulunur. Van-der wals bağı kuvvetleri zayıf olduğundan erime ve kaynama noktaları düşüktür, molekül kütlesi arttığında wan-der wals kuvveti artacağından erime kaynama noktaları yükselir. (He un kn:-269 0C)
ü Tabiatta tek atomlu maddeler halinde bulunurlar. Bu sebeple soy gazlar olarak bilinirler.
ETKİNLİK:
-          He, Ne ve Ar lambalarıyla ilgili araştırma yapınız.
-          He gazının sesi neden incelttiğini araştırınız.
-          He yatağı neden uçar. Gösteri deneyleri bulunuz.
Aşağıda verilen atomlarla ilgili olarak verilen boşlukları doldurunuz. ( ödev uygulama )
 
ATOM
KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ
DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI
GRUP NUMARASI
PERİYOT NUMARASI
İYON YÜKÜ
METAL/AMETAL/SOYGAZ
1H
1)
 
 
 
 
 
2He
2)
 
 
 
 
 
3Li
2) 1)
 
 
 
 
 
4Be
 
 
 
 
 
 
5B
 
 
 
 
 
 
6C
 
 
 
 
 
 
7N
 
 
 
 
 
 
8O
 
 
 
 
 
 
9F
 
 
 
 
 
 
10Ne
 
 
 
 
 
 
18Ar
2) 8) 8)
 
 
 
 
 
36Kr
 
 
 
 
 
 
54Xe
 
 
 
 
 
 
11Na
 
 
 
 
 
 
19K
 
 
 
 
 
 
37Rb
 
 
 
 
 
 
55Cs
 
 
 
 
 
 
12Mg
 
 
 
 
 
 
20Ca
 
 
 
 
 
 
38Sr
 
 
 
 
 
 
56Ba
 
 
 
 
 
 
88Ra
 
 
 
 
 
 
13Al
 
 
 
 
 
 
14Si
 
 
 
 
 
 
15P
 
 
 
 
 
 
16S
 
 
 
 
 
 
17Cl
 
 
 
 
 
 
35Br
 
 
 
 
 
 
35I
 
 
 
 
 
 
 
İyon Yükü ve Yükseltgenme Basamağı:
Bir atomun kimyasal davranışını değerlik elektron sayısı belirler. Daha önceden de bildiğimiz gibi son yörüngesinde 1 elektronu olanlar +1, 2 elektronu olanlar +2 yükle yüklenirler. (I. Katman da 2 elektron bulunduranlar atomlar, soy gaz atom düzeyine ulaştıklarından elektron vermek yada almak istemezler.)
Eğer bir atomda
Ps = Es ise bu atoma yüksüz yani nötr atom
 Ps‹ Es ise   - yüklü iyon (ANYON)
Ps › Es ise   + yüklü iyon (KATYON)
İyon yükü tabiri, elektron alış verişinin tam olduğu varsayılan NaCl gibi bileşikler için kullanılır. NaCl suda çözündüğünde Na+ ve Cl- iyonlarını ortama salar. Ancak SO3 bileşiği suda çözündüğünde S+6 iyonu oluşmaz. Bu yüzden bu tür atomlar için yükseltgenme basamağı tabiri kullanılır. Bununla beraber iyon yükü tabiri yerine, yükseltgenme basamağı tabiri kullanıla bilir.
Yükseltgenme Basamağı Hesaplamaları:
1.       1A grubu elementleri (hidrojen hariç) ve Ag ün değerliği +1 dir.
2.       2A grubu elementlerinin yükseltgenme basamağı +2 dir.
3.       3A da Al un yükseltgenme basamağı +3
4.       Hidrojenin yükseltgenme basamağı, genellikle +1 ancak metallerle bileşiklerinde -1
5.       Oksijenin yükseltgenme basamağı -2 dir. Sadece OF2 de -1 dir.
6.       Bileşiklerde tüm atomların yükseltgenme basamakları toplamı 0 dır.
7.       Köklerde ise atomların yükseltgenme basamağı toplamı kökün yüküne eşittir.
ÖRNEK:
H2SO4 bileşiğinde S ün yükseltgenme basamağını bulunuz?
H2+SxO4-2 =0 ve 1+x+(-8)=0 ve X=+6
ÖRNEK:
K2Cr2O7 bileşiğinde Cr ün yükseltgenme basamağını bulunuz?
K2+Cr2xO72-   ve 2+2x+(-14)=0 ve x=+6
 
ÖRNEK:
 Cr2O7-2  iyonunda Cr ün yükseltgenme basamağını bulunuz?
Cr2xO72- = -2   ve 2x+(-14)=-2 ve x=+6
ETKİNLİK:
ATOM
KATMAN ELEKTRON DİZİLİMİ
DEĞERLİK ELEKTRON SAYISI
GRUP NUMARASI
PERİYOT NUMARASI
İYON YÜKÜ
YA DA YÜKSELTGENME BASAMAĞI
7N
 
 
 
 
 
8O
 
 
 
 
 
9F
 
 
 
 
 
10Ne
 
 
 
 
 
18Ar
 
 
 
 
 
36Kr
 
 
 
 
 
54Xe
 
 
 
 
 
11Na
 
 
 
 
 
19K
 
 
 
 
 
37Rb
 
 
 
 
 
55Cs
 
 
 
 
 
12Mg
 
 
 
 
 
20Ca
 
 
 
 
 
38Sr
 
 
 
 
 
56Ba
 
 
 
 
 
88Ra
 
 
 
 
 
13Al
 
 
 
 
 
14Si
 
 
 
 
 
15P
 
 
 
 
 
16S
 
 
 
 
 
17Cl
 
 
 
 
 
35Br
 
 
 
 
 
 
FAşağıda verilen bileşiklerde atomların yükseltgenme basamaklarını bulunuz?
ü KBr                         :.........................................................
ü FeCl2                       :.........................................................
ü CuO                         :.........................................................
ü NH4Cl                     :.........................................................
ü (NH4)2MnO4           :.........................................................
ü Na2CO3                   :.........................................................
ü Ba(NO3)2                :.........................................................
ü ZnSO4                     :.........................................................
ü CO2                          :.........................................................
ü FeBr2                       :.........................................................
ü NH4MnO4               :.........................................................
ü Al2(SO4)3 :.........................................................
ü MnCO3                      :.........................................................
ü CO                           :.........................................................
ü K2S                          :.........................................................
ü FeI3                                       :.........................................................
ü  (NH4)3PO4              :.........................................................
ü K2C2O4                    :.........................................................
ü NO2                          :.........................................................
ü Na2O                       :.........................................................
ü CrN                          :.........................................................
ü Na2Cr2O7                :.........................................................
ü Al2(CrO4)3               :.........................................................
ü HgNO3                    :.........................................................
ü N2O                          :.........................................................
ü LiF                           :.........................................................
ü Cr2O3                       :.........................................................
ü Cu3N                       :.........................................................
ü ZnCl2                       :.........................................................
ü  (NH4)2S2O3            :.........................................................
ü N2O5                        :.........................................................
ü K3P                          :.........................................................
ü AgCl                        :.........................................................
ü Hg2O                       :.........................................................
ü KNO3                      :.........................................................
ü Na2MnO4                :.........................................................
ü Ca3(PO4)2                :.........................................................
ü N2O4                        :.........................................................
ü Na3N                       :.........................................................
ü AgI                          :.........................................................
ü Hg2Cl2                     :.........................................................
ü (NH4)3N                  :.........................................................
ü KClO3                     :.........................................................
ü K2CO3                     :.........................................................
ü Sr(HCO3)2               :.........................................................
ü HgI2                         :.........................................................
ü ZnS                          :.........................................................
ü NH4NO3                  :.........................................................
ü KIO3                        :.........................................................
ü Mg3(PO4)2               :.........................................................
ü P4O10                        :.........................................................
ü NaNO3                       :.........................................................
ü K2CrO4                      :.........................................................
ü Al(NO3)3                           :.........................................................
ü Ag2S                        :.........................................................
ü FeSO4                      :.........................................................
ü SO3                          :.........................................................
ü BaO                         :.........................................................
ü CaS                         :.........................................................
ü S2O3                         :.........................................................
ü Mn2O7                     :.........................................................
ü NH4IO3                   :.........................................................
ü KAl(SO4)2               :.........................................................
ü FeCrO4                    :.........................................................
ü Mg3N2                     :.........................................................
ü CaCl2.7H2O           :.........................................................
ü PbS2                         :.........................................................
ü MgSO4.12H2O           :.........................................................
ü NH4CN                   :.........................................................
Fe3[Fe(CN)6]2           :.........................................................


Reklam
 
 

Sitene Gazete Ekle
ONLİNE ZİYARETÇİ
 

DUYURU PANOMUZ

&&&&&&
•MERHABALAR!...

HOŞ GELDİNİZ


SEVGİLİ ARKADAŞLAR VE SEVGİLİ ÖĞRENCİLER ÇALIŞMALARIM SİZLER İÇİN…

SUNUMLARI POWERPOİNTE KOPYALARSANIZ DAHADA DAHA GÜZEL OLUR

HAYATTA BAŞARILAR

BAŞARILAR

 
Bugün 4 ziyaretçi (14 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=