SINAV SORULARI

2008-2009 ÖĞRETİM YILI TOPLUKONUT LİSESİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
Adı ve Soyadı:                                                                       Sınıfı:                       Numarası:                                            0001
 
A)     Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.( 4X10=40 PUAN)
 
1-)Azot ve Oksijenin oluşturduğu iki bileşikten; birincisinde 7 gr N, 16 gr O ile ikincisinde 14 gr N, 24 gr O ile birleşmiştir.Birinci bileşiğin formülü NO2 ise ikinci bileşiğin formülü ne olur?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-) X ile Y elementlerinin oluşturduğu XY bileşiğinde MX /MY =7/2 dir.Bu bileşiğin 3,6 gramında kaç gr X elementi bulunur?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-) 13X ve 17Y ‘nin oluşturacağı bileşik için;
         a)Bileşiğin formülü ne olur? Gösteriniz.
        b)Bileşiğin yapısındaki bağın türü ne olur? Gösteriniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-) HCO3     +       NH3  --------→       CO3  +        X
      6,1gr              a gr                         6 gr          1,8 gr
a)      Tepkimedeki X’in formülü ne olur?
b)      Tepkimeye giren NH3 ün miktarı kaç gr’dır?
 
 
 
 
 
 
 
B-) Aşağıdaki boşluklara verilen sözcükleri uygun gelecek  şekilde yerleştiriniz.(5X4=20 PUAN)
 
    PROTON-İYON-KOVALENT-NÖTRON-ATOM-ELEMENT-İYONİK-AVAGADRO-BİLEŞİK-MOLEKÜL-SİMYA-SOYGAZLAR
 
1-)Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur yasası, ………………………… yasası olarak bilinir.
2-)Aynı tür atomlardan oluşan kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelere ………………………. denir.
3-)Elektron alış-verişi ile oluşan bağa ……………. bağ denir.
4-)He, Ne, Ar elementlerinin bulunduğu elementler grubuna ………………………. denir.
5-)Atom çekirdeğinde      ……………………….        ve …………………………………. bulunur.
 
 
C-) Aşağıdaki açıklamalar doğru ise D yanlış ise Y ile belirtiniz.(5x3=15 PUAN)
 
1-) Simyacılar bilimsel yöntemlerle maddeleri birbirine dönüştürmeye çalışırlardı.                                                    (…………)
 
2-)Modern kimyada elementin türünü atom çekirdeğindeki protan sayısı belirler.                                                     (…………)
 
3-)Moleküller arası bağlar atomlar ve iyinlar arası bağlara göre daha zayıftır.                                                              (…………)
 
4-)Elementlerin dış enerji düzeyindeki elektronlarını sekize tamamlamalarına dublet kuralı denir.                        (…………)
 
5-)Bir bileşiğin farklı örneklerinde;bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında daima aynı oran vardır.        (…………)
 
 
D-) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız.(5X5=25 PUAN)
 
1-)   I. C2 H-C4H6
       II. PbO2 - Pb3O4
     III. C2H4 – C4H8
Yukarıdaki bileşik çiflerinden hangisinde katlı oran yoktur?
 
   a)Yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I,II ve III e) Yalnız III
 
 
 
 
 
2-) Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun tanımladığı dört elementten biri değildir?
 
    a)Toprak         b)Su         c)Tuz         d)Ateş         e)Hava  
 
 
 
 
 
 
 
3-) Eski çağ simyacıları,
      I.Değersiz madenleri altın ve gümüşe çevirmek,
     II.Bütün hastalıkları iyi edecek ilaç yapmak,
   III.Ölümsüzlüğü yakalayacak hayat iksirini elde etmek.
Amaçlarından hangileri için uğraşmışlardır?
 
a)Yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I,II ve III e) Yalnız III
 
 
 
 
4-)    l.    Li   :   2-1
        II.   Be :   2-2
       III.   Na : 2-8-1
Yukarıda elektron dağılımları verilen ; Li, Be ve Na elementlerinden hangileri 9F ile bileşik oluştururken oktet kuralına uyar?
 
     a)yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I ve III e) yalnız III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-) X , Y ve Z elementlerinin son katmanlarında sırasıyla;
1 ,2 ve 3 elektron bulunmaktadır.
      Buna göre hangilerinin metal olduğu söylenebilir?
 
 a) X ,Y ve Z    b) Yalnız Z    c) X ve Y   d) Y ve Z    e) X ve Z
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                         BAŞARILAR…


NOT BAREMİ : Her sorunun değeri bölüm başlarında belirtilmiş olup, sınav süresi 45 dakikadır.
                                                                                                                                               Sedat DEMİR
                                                                                                                                           Kimya Öğretmeni         
                                                                                                                                  

2008-2009 ÖĞRETİM YILI TOPLUKONUT LİSESİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
Adı ve Soyadı:                                                                       Sınıfı:                       Numarası:                                             0002
 
B)      Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.( 4X10=40 PUAN)
 
1-) Bileşik        X kütlesi       Y kütlesi          Bileşik Formülü
1.                            7                   2                           ?
2.                            7                   3                          X2Y3
3.                                21                   8                           ?
Yukarıdaki tabloya göre ; 2.inci bileşiğin formülü X2Y3  olduğuna göre; 1. ve 3.üncü bileşiklerin formülleri ne olur?
 
 
 
 
 
 
 
2-) A ile B  elementlerinin oluşturduğu AB2  bileşiğinde MA /MB =5/2 dir. 20’ şer gram A ve B elementleri tepkimeye girdiğinde hangi elementten kaç gr artar? 
 
 
 
 
 
 
 
3-) 20X ve 15Y ‘nin oluşturacağı bileşik için;
         a)Bileşiğin formülü ne olur? Gösteriniz.
        b)Bileşiğin yapısındaki bağın türü ne olur? Gösteriniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-)       S    +          4HNO3 --------→      SO2   +      4NO2     +     2X
            3,2 gr             ?                            6,4 gr       18.4 gr        3,6 gr
 
              a) Tepkimedeki X’in formülü ne olur?
       b)   Tepkimeye giren  HNO3  ün miktarı kaç gr’dır?
 
 
 
 
 
 
 
B-) Aşağıdaki boşluklara verilen sözcükleri uygun gelecek  şekilde yerleştiriniz.(5X4=20 PUAN)
 
    PROTON-İYON-KOVALENT-NÖTRON-ATOM-ELEMENT-İYON-AVAGADRO-BİLEŞİK-MOLEKÜL-SİMYA-SOYGAZLAR
 
1-)……………………. Tek tür atomlardan oluşmuş saf maddedir.
2-)Neğatif ve pozitif yüklü tanecikleri   ……………………….. denir.
3-)Elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağa …….……………. bağ denir.
4-)Kararlı elementlerin bulunduğu elementler grubuna ………………………. denir.
5-)Gazlar arasında oluşan tepkimelerde aynı koşullarda gazların hacimleri arasında sabit bir oran vardır. ………………….
C-) Aşağıdaki açıklamalar doğru ise D yanlış ise Y ile belirtiniz.(5x3=15 PUAN)
 
1-) MgO ve CaO bileşiklerinde katlı oaran uygulanabilir.                                                                                                 (…………)
 
2-)Modern kimyada elementin türünü atom numarası belirler.                                                                                      (…………)
 
3-)Metal-Ametal atomları arasında kovalent bağ oluşur.                                                                                                   (…………)
 
4-)Elementlerin dış enerji düzeyindeki elektronlarını ikiye  tamamlamalarına  dublet kuralı denir.                          (…………)
 
5-)Bir bileşiğin farklı örneklerinde;bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında daima aynı oran vardır.         (…………)
 
 
D-) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız.(5X5=25 PUAN)
 
1-)   I. C3 H-C4H6
       II. Pb2O2 - PbO
     III. NH3 – NH4
Yukarıdaki bileşik çiflerinden hangisinde katlı oran yoktur?
 
   a)Yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I,II ve III e) Yalnız II
 
 
 
 
 
2-) Metallerin özellikleri dikkate alındığında,
       I. Isı ve elektiriği iyi iletirler.
       II. tel ve levha haline getirilebilirler.
     III. Bileşiklerinde hem (+) hem (-) değerlik alabilirler.
 
a)Yalnız II   b) I ve II     c) II ve III   d) I,II ve III e) Yalnız III
 
 
 
 
 
3-) Eski çağ simyacıları,
      I.Değersiz madenleri altın ve gümüşe çevirmek,
     II.Bütün hastalıkları iyi edecek ilaç yapmak,
   III.Ölümsüzlüğü yakalayacak hayat iksirini elde etmek.
Amaçlarından hangileri için uğraşmışlardır?
 
a)Yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I,II ve III e) Yalnız III
 
 
 
 
4-)    l.    2) 8) 1)
        II.   2)   7)
       III.   2)  
Yukarıda elektron dağılımları verilen ; elementlerden hangileri iyonik bağ yapabilir.
 
     a)yalnız I   b) I ve II     c) II ve III   d) I ve III e) yalnız III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-)  I. Kimyasal bağlar atomları bir arada tutar.
       II. Atomlar soygaz elektron düzenine sahip olmak için bağ yapar.
     III. Bağ yapan atomlar ilk durumlarına göre daha kararlıdırlar.
 
     a)yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I ve III e) I,II ve III
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                         BAŞARILAR…


NOT BAREMİ : Her sorunun değeri  bölüm başlarında belirtilmiş olup, sınav süresi 45 dakikadır.
                                                                                                                                               Sedat DEMİR
                                                                                                                                           Kimya Öğretmeni         
                                                                                                                                  

2008-2009 ÖĞRETİM YILI TOPLUKONUT LİSESİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
Adı ve Soyadı:                                                                       Sınıfı:                       Numarası:                                             0003
 
C)      Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.( 4X10=40 PUAN)
 
1-) X2O bileşiğinde Mo/Mx=1/8 olduğuna göre; X’in atom kütlesi kaçtır? (O:16)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-) X ile Y  elementlerinin oluşturduğu XY3 bileşiğinde MX /MY=2/3 tür. X2Y5  bileşiğinde Y’nin X’e oranı kaçtır?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-) 15X ve 17Y ‘nin oluşturacağı bileşik için;
         a)Bileşiğin formülü ne olur? Gösteriniz.
        b)Bileşiğin yapısındaki bağın türü ne olur? Gösteriniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-)      K2Cr2O7   + 14HCl   -------→ 2KCl + 2X + 3Cl2  + 7H2O
 
               Tepkimedeki X’in formülü ne olur?
      
 
 
 
 
 
 
 
B-) Aşağıdaki boşluklara verilen sözcükleri uygun gelecek  şekilde yerleştiriniz.(5X4=20 PUAN)
 
    PROTON-İYON-KOVALENT-KATYON-ATOM-ALAŞIM-İYONİK-AVAGADRO-METAL-MOLEKÜL-SİMYA-SOYGAZLAR
 
1-)Bir atom elektron vererek (+) yüklü ……………… haline gelir.
2-)Tek tür atomlardan oluşan ve atomunda kendisine özgü proton sayısı bulunan maddeler ……………………… denir.
3-)Elektron ortaklaşmasıyla  oluşan bağa …………………. bağ denir.
4-)Metaller kendi aralarında bileşik yapamazlar ancak …………………. yaparlar.
5-)……………………………..kararlı elektron düzenine sahiptirler.
 
C-) Aşağıdaki açıklamalar doğru ise D yanlış ise Y ile belirtiniz.(5x3=15 PUAN)
 
1-) Simyacılar bilimsel yöntemlerle maddeleri birbirine dönüştürmeye çalışırlardı.                                                    (…………)
 
2-)Modern kimyada elementin türünü atom çekirdeğindeki protan sayısı belirler.                                                     (…………)
 
3-)Moleküller arası bağlar atomlar ve iyinlar arası bağlara göre daha zayıftır.                                                              (…………)
 
4-)Elementlerin dış enerji düzeyindeki elektronlarını sekize tamamlamalarına dublet kuralı denir.                        (…………)
 
5-)Bir bileşiğin farklı örneklerinde;bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında daima aynı oran vardır.        (…………)
 
 
D-) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız.(5X5=25 PUAN)
 
1-)   I. C2 H-C4H6
       II. PbO2 - p2O4
     III. NO-NO3
Yukarıdaki bileşik çiflerinden hangisinde katlı oran yoktur?
 
   a)Yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I,II ve III e) Yalnız II
 
 
 
 
 
2-) Aşağıdaki taneciklerden hangisinin sayısı bir element atomunun kimliğini belirler?
 
a) Element             b) Proton           c   ) Nötron                          d) Katman      e) Nötron-Proton
 
 
 
 
 
 
 
3-) Kovalent bağla ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Aynı cins atomlar arası oluşanları apolar kovalent bağdır.
b)      Farklı cins atomlar arası oluşanları polar kovalent bağdır.
c)       Metallerle ,ametaller arasında oluşur.
d)      Elektronlar ortaklaşa kullanılır.
e)      Ametaller arasında oluşur.
 
 
 
 
4-)    l.    2) 8) 2)
        II.   2)   5)  
       III.   2)   6)
Temal haldeki elektron dağılımları yukarıdaki gibi olan elementlerden hangileri kovalent bağ yapabilir?
 
     a)yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I ve III e) yalnız III
 
 
 
 
 
 
 
5-) Metallerle ilgili,
     I.Tel ve levha haline getirilebilirler.
    II.Bileşiklerinde pozitif ve negatif değerlik alabilirler.
  III.Elektirik akımını iletirler.
Yargılarından hangileri doğrudur?
 
a)yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I ve III e) yalnız III
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                         BAŞARILAR…


NOT BAREMİ : Her sorunun değeri bölüm başlarında belirtilmiş olup, sınav süresi 45 dakikadır.
                                                                                                                                               Sedat DEMİR
                                                                                                                                           Kimya Öğretmeni          
                                                                                                                                  
 

2008-2009 ÖĞRETİM YILI TOPLUKONUT LİSESİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
Adı ve Soyadı:                                                                       Sınıfı:                       Numarası:                                             0004
 
D)     Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.( 4X10=40 PUAN)
 
1-) 29 gram X3Y4 bileşiğinin ; 8 gramı Y’dir.Buna göre X2Y3  bileşiğinde Mx/My   kütlece birleşme oranı nedir?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-)   Bileşik        X kütlesi       Y kütlesi          Bileşik Formülü
1.                           4                   9                             X2Y3
2.                         12                   3                               ?
3.                           8                   6                               ?
4.        
Yukarıdaki tabloya göre; 1.bileşiğin formülü   X2Y3  ise 2. ve 3.üncü bileşiklerin formülü ne olur?
 
 
 
 
 
 
3-) 19X ve 17Y ‘nin oluşturacağı bileşik için;
         a)Bileşiğin formülü ne olur? Gösteriniz.
        b)Bileşiğin yapısındaki bağın türü ne olur? Gösteriniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-)   CnH2nO2   + 5O2   ---------→    nCO2     +   nH2
 
         Tepkimesindeki; CnH2nObileşiğinin bir molekülünde toplam kaç tane atom bulunur?
      
 
 
 
 
 
 
B-) Aşağıdaki boşluklara verilen sözcükleri uygun gelecek  şekilde yerleştiriniz.(5X4=20 PUAN)
 
    PROTON-İYON-KOVALENT-NÖTRON-ATOM-ELEMENT-İYONİK-AVAGADRO-BİLEŞİK-MOLEKÜL-SİMYA-SOYGAZLAR
 
1-)Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur yasası, ………………………… yasası olarak bilinir.
2-)Aynı tür atomlardan oluşan kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelere ………………………. denir.
3-)Elektron alış-verişi ile oluşan bağa ……………. bağ denir.
4-)He, Ne, Ar elementlerinin bulunduğu elementler grubuna ………………………. denir.
5-)Atom çekirdeğinde      ……………………….        ve …………………………………. bulunur.
 
C-) Aşağıdaki açıklamalar doğru ise D yanlış ise Y ile belirtiniz.(5x3=15 PUAN)
 
1-) Simyacılar bilimsel yöntemlerle maddeleri birbirine dönüştürmeye çalışırlardı.                                                    (…………)
 
2-)Modern kimyada elementin türünü atom çekirdeğindeki protan sayısı belirler.                                                     (…………)
 
3-)Moleküller arası bağlar atomlar ve iyinlar arası bağlara göre daha zayıftır.                                                              (…………)
 
4-)Elementlerin dış enerji düzeyindeki elektronlarını sekize tamamlamalarına dublet kuralı denir.                        (…………)
 
5-)Bir bileşiğin farklı örneklerinde;bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında daima aynı oran vardır.        (…………)
 
 
D-) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız.(5X5=25 PUAN)
 
1-)   I. C2 H-CH2
       II. PbO2 - Pb3O4
     III. CO2 –NO2
Yukarıdaki bileşik çiflerinden hangisinde katlı oran yoktur?
 
   a)Yalnız I    b) I ve II     c) I ve III   d) I,II ve III e) Yalnız III
 
 
 
 
 
2-) Bir maddenin;
       I.Katı     II.Sıvı      III.Gaz
Hallerinde sahip oldukları moleküller arası çekimlerin kuvvetinin karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 
a) III>II>I                 b) II>III>I                 c) III>I>II               
      d) I>II>III    e)   I=II=II
 
 
 
 
 
3-) Eski çağ simyacıları,
      I.Değersiz madenleri altın ve gümüşe çevirmek,
     II.Bütün hastalıkları iyi edecek ilaç yapmak,
   III.Ölümsüzlüğü yakalayacak hayat iksirini elde etmek.
Amaçlarından hangileri için uğraşmışlardır?
 
a)Yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I,II ve III e) Yalnız III
 
 
 
 
4-)    l.    Li   :   2-1
        II.   Be :  2-2
       III.   Na : 2-8-1
Yukarıda elektron dağılımları verilen ; Li, Be ve Na elementlerinden hangileri 9F ile bileşik oluştururken dublet  kuralına uyar?
 
     a)yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I ve III e) yalnız III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-) X , Y ve Z elementlerinin son katmanlarında sırasıyla;
2,3 ve 6 elektron bulunmaktadır.
      Buna göre hangilerinin metal olduğu söylenebilir?
 
 a) X ,Y ve Z    b) Yalnız Z    c) X ve Y   d) Y ve Z    e) X ve Z
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
                                                         BAŞARILAR…


NOT BAREMİ : Her sorunun değeri bölüm başlarında belirtilmiş olup, sınav süresi 45 dakikadır.
                                                                                                                                               Sedat DEMİR
                                                                                                                                           Kimya Öğretmeni          
                                                                                                                                 
 

2008-2009 ÖĞRETİM YILI TOPLUKONUT LİSESİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
Adı ve Soyadı:                                                                       Sınıfı:                       Numarası:                                             0005
 
E)      Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.( 4X10=40 PUAN)
 
1-) XY bileşiğinde;Mx/My kütlesel birleşme oranı 7/4 ‘tür. 28 gr X ve 12 gr Y elementleri ile başlandığında en çok kaç gram XY bileşiği elde edilir?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-)   Bileşik        X kütlesi       Y kütlesi          Bileşik Formülü
5.                           4                   9                              ?
6.                         12                   3                            X4Y
7.                           8                   6                               ?
Yukarıdaki tabloya göre; 2.bileşiğin formülü   X4Y ise 1. ve 3.üncü bileşiklerin formülü ne olur?
 
 
 
 
 
 
3-) 19X ve 16Y ‘nin oluşturacağı bileşik için;
         a)Bileşiğin formülü ne olur? Gösteriniz.
        b)Bileşiğin yapısındaki bağın türü ne olur? Gösteriniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-)   CnH2n   + 3O2   ---------→    nCO2     +   nH2
 
         Tepkimesindeki; CnH2n bileşiğinin bir molekülünde toplam kaç tane atom bulunur?
      
 
 
 
 
 
 
B-) Aşağıdaki boşluklara verilen sözcükleri uygun gelecek  şekilde yerleştiriniz.(5X4=20 PUAN)
 
    PROTON-İYON-KOVALENT-NÖTRON-ATOM-ELEMENT-İYONİK-AVAGADRO-BİLEŞİK-MOLEKÜL-SİMYA-SOYGAZLAR
 
1-)Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur yasası, ………………………… yasası olarak bilinir.
2-)Aynı tür atomlardan oluşan kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelere ………………………. denir.
3-)Elektron alış-verişi ile oluşan bağa ……………. bağ denir.
4-)He, Ne, Ar elementlerinin bulunduğu elementler grubuna ………………………. denir.
5-)Atom çekirdeğinde      ……………………….        ve …………………………………. bulunur.
 
C-) Aşağıdaki açıklamalar doğru ise D yanlış ise Y ile belirtiniz.(5x3=15 PUAN)
 
1-) CO ve CO3 katlı oranlar kanununa uygun değildir.                                                    (…………)
 
2-)Modern kimyada elementin türünü atom çekirdeğindeki protan sayısı belirler.                                                     (…………)
 
3-)Bileşikler farklı tür atomlardan oluşur.(…………)
 
4-)Yüklü taneciğe katyon denir.                        (…………)
 
5-)Bağ oluşumu Dalton Atom Teorisiyle açıklanır.        (…………)
 
 
D-) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız.(5X5=25 PUAN)
 
1-)   Kütle numarası 80,nötron sayısı 45 olan X-1  iyonunun proton ve elektron sayısı kaçtır?
 
     a)35-36      b)35-35      c)35-34      d)36-36      e)36-35
 
 
 
 
 
2-) 24He   ile 13H taneciklerinin;
                 I.Proton sayıları
               II.Nötron sayıları
              III.Elektron sayıları
         Niceliklerinden hangileri eşittir.
 
a) Yalnız I                 b)Yalnız II      c) Yalnız III                             d) I ve II          e)   II ve III
 
 
 
 
 
3-)  7 gr demir ile 3gr oksijen birleşerek 10 gr demir(lll) oksit bileşiği oluşturuyorlar.Bu tepkime;
        l.Sabit oaranlar
       ll.Kütlenin korunumu
      lll.Katlı oaranlar
   Yasalarından hangilerini doğrular?
 
    a)Yalnız I    b) I ve II     c) II ve III   d) I ve III e) Yalnız II
 
 
 
 
 
 
 
 
4-) Aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangisi bileşik oluştururken elektron verme eğilimindedir?
 
         A) 9F        b) 1H          c) 12Mg          d) 8O       e) 7N
 
 
 
 
 
 
5-)   X: 2)        2)
        Y: 2)        18) 7)
        Z: 2)    5)
Yukarıda elektron dizilimleri verilen atomlar için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır_
 
     a) X atomu elektron verme eğilimindedir
     b) Y ve Z atomları ametaldir
     c) Y bileşiklerinde -1 yük alabilir
    d) Z atomu, X ile bileşik oluşturduğunda elektron ortaklaşması yapabilir
     e) X bileşiklerinde +2 yük alabilir
 
 
 
 
                                                           
 
                                                         BAŞARILAR…
 
 
NOT BAREMİ : Her sorunun değeri bölüm başlarında belirtilmiş olup, sınav süresi 45 dakikadır.
                                                                                                                                               Sedat DEMİR
                                                                                                                                           Kimya Öğretmeni         
                                                                                                                                 

2008-2009 ÖĞRETİM YILI TOPLUKONUT LİSESİ 9.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
Adı ve Soyadı:                                                                       Sınıfı:                       Numarası:                                             0006
 
F)      Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.( 4X10=40 PUAN)
 
1-) X2Y3  bileşiğinde kütlece birleşme oranı X/Y=9/16 ‘dır.Buna göre 100 gr bileşikte kaç gr X elementi vardır?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-)   Bileşik        X kütlesi       Y kütlesi          Bileşik Formülü
8.                           2                   3                            XY2
9.                           8                  m                            XY3
 
Tabloda verilen değerlere göre ‘’m’’ değeri kaçtır?
 
 
 
 
 
 
3-) 12X ve 17Y ‘nin oluşturacağı bileşik için;
         a)Bileşiğin formülü ne olur? Gösteriniz.
        b)Bileşiğin yapısındaki bağın türü ne olur? Gösteriniz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-)   XO2 bileşiğinde 7 gr X ile 8 gr oksijen elementi artansız birleşmektedir.Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç olur?(O:16)
       
 
 
 
 
 
 
B-) Aşağıdaki boşluklara verilen sözcükleri uygun gelecek  şekilde yerleştiriniz.(5X4=20 PUAN)
 
    PROTON-İYON-KOVALENT-NÖTRON-ATOM-ELEMENT-İYONİK-AVAGADRO-BİLEŞİK-MOLEKÜL-SİMYA-SOYGAZLAR
 
1-)Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül bulunur yasası, ………………………… yasası olarak bilinir.
2-)Aynı tür atomlardan oluşan kendisinden daha basit maddelere ayrışmayan saf maddelere ………………………. denir.
3-)Elektron alış-verişi ile oluşan bağa ……………. bağ denir.
4-)He, Ne, Ar elementlerinin bulunduğu elementler grubuna ………………………. denir.
5-)Atom çekirdeğinde      ……………………….        ve …………………………………. bulunur.
 
C-) Aşağıdaki açıklamalar doğru ise D yanlış ise Y ile belirtiniz.(5x3=15 PUAN)
 
1-) Elementleri metal,ametal ve geçiş metalleri olarak inceleriz.                                                    (…………)
 
2-)Elektron alan taneciklere anyon denir.                                                     (…………)
 
3-)Aynı ametal atomları arasında oluşan bağa polar kovalent bağ denir(…………)
 
4-)Nötron sayısı atomun kimliğini belirler.                        (…………)
 
5-)Bir bileşiğin farklı örneklerinde;bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında daima aynı oran vardır.        (…………)
 
 
D-) Aşağıdaki test sorularını yanıtlayınız.(5X5=25 PUAN)
 
1-)   Alkali metellerle ilgili ;
     l.Elektron dağılımlarında son katmanlarında bir elektron bulunur
    ll.Bileşiklerinde +1 değerlik alır
   lll.1.Grupta yer alırlar
 Yargılarından hangileri doğrudur?
 
    a)Yalnız I    b) Yalnız II     c) l ve II   d) I ve III e)l, II ve lll
 
 
 
 
2-) Bileşikler ile ilgili;
       I.Saf maddedirler
      ll.Yapısındaki elementler arasında belirli bir oran vardır
     lll.Formüllerle gösterilirler.
 Açıklamalarından hangileri doğrudur?
 
        a)Yalnız I    b) Yalnız II     c) l ve II   d) I ve III e)l, II ve lll
 
 
 
 
 
3-)  Ametaller için ;
       l.Oda koşullarında yalnız katı halde bulunurlar
      ll.Isı ve elektiriği iyi iletirler.
     lll.Kendi aralarında bileşik oluşturabilirler
 
    a)Yalnız I    b) Yalnız II     c) l ve II   d) I ve III e) II ve lll
 
 
 
 
 
 
 
 
4-)   1H , 8O ve 17CI elementlerinin oluşturduğu H2O ,HCI,H2,O2  ve CI2 moleküllerinden kaç tanesi apolar kovalent bağ içerir?
 
           a) 1           b) 2         c) 3           d) 4          e) 5
 
 
 
 
 
 
5-)   Atomlar arasında elektron ortaklaşması olan bağlara kovalent bağ denir.Bunlardan elektron paylaşımı eşit olanlar apolar kovalent bağ, diğerleri ise polar kovalent bağ olarak adlandırılır.
      Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisinin bağ türü yanlış verilmiştir?
     
             Madde                                     Bağ türü
    a)       H—H                                    apolar kovalent
    b)       O = O                                    apolar kovalent
    c)        H—Cl                                   polar kovalent
    d)       C = O                                    polar kovalent
    e)        N = N                                   polar kovalent
 
 
 
 
 
                                                            
 
                                                         BAŞARILAR…
 
 
NOT BAREMİ : Her sorunun değeri bölüm başlarında belirtilmiş olup, sınav süresi 45 dakikadır.
                                                                                                                                               Sedat DEMİR
                                                                                                                                           Kimya Öğretmeni          
                                                                                                                                  
 
 
Reklam
 
 

Sitene Gazete Ekle
ONLİNE ZİYARETÇİ
 

DUYURU PANOMUZ

&&&&&&
•MERHABALAR!...

HOŞ GELDİNİZ


SEVGİLİ ARKADAŞLAR VE SEVGİLİ ÖĞRENCİLER ÇALIŞMALARIM SİZLER İÇİN…

SUNUMLARI POWERPOİNTE KOPYALARSANIZ DAHADA DAHA GÜZEL OLUR

HAYATTA BAŞARILAR

BAŞARILAR

 
Bugün 4 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=